دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

ساخت PRU


ساخت PRU

موضوع قرارداد

کارفرما

اتمام قرارداد

مشخصات

فروش 1 دستگاه PRU

شرکت گاز استان خوزستان

سال 1395 تحویل گردید

یک دستگاه با ظرفیت 2000 m3/h

فروش 6 دستگاه PRU

شرکت ارکشن گاز
(برای شرکت گاز اصفهان)

در جریان ساخت می باشد

یک دستگاه با ظرفیت 2500 m3/h
یک دستگاه با ظرفیت 2000 m3/h
چهار دستگاه با ظرفیت 1000 m3/h

فروش 1 دستگاه PRU

شرکت پارس ام سی اس
(برای شرکت گاز مازندران)

تحویل گردید

یک دستگاه با ظرفیت 1000 m3/h